Pimpinan

Rektor                              : Prof. Dr. Agussani, M.AP.

Wakil Rektor I                 : Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.

Wakil Rektor II               : Assoc . Prof. Dr. Akrim, S.PdI., M.Pd.

Wakil Rektor III              : Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si.

 

Direktur PPs                     : Dr. Syaiful Bahri M.AP.

Wakil Direktur                  : Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T., M.Sc

Sekretaris Direktur           :    Drs. Junaina Alsa, Apt, MM

Ketua Program                  :    Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum.

Sekretaris Program           :     Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

Staf Pengajar

 

No Nama          Dosen Tetap(1) NIDN(2) Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik ID SINTA
1 M. Arifin 0013015702 Medan,
13 Januari 1957
Lektor Kepala*** Dr.S.H.M.Hum
2 H.Surya Perdana 0011066204 Medan,
11 Juni 1962
Lektor Kepala *** Dr. S.H.,M.Hum
3 Farid Wajdi 0102087002 2 Agustus 1970 Lektor Kepala *** Dr. S.H. M. Hum
4 Adi Mansar 0130037202 30 Maret 1972 Lektor Kepala Dr. S.H. M. Hum
5 Ida Nadirah 0030116606 30 September
1966
Lektor Kepala *** Dr. S.H. M. Hum
6 H.Triono Eddy 0112125601 Tegal,
12 Desember 1956
Lektor*** Dr.S.H.,M.Hum
7 T.Erwinsyahbana 0106076801 Medan, 6 Juli 1968 Lektor *** Dr. S.H. M.Hum
8 Alpi Sahari 0128087802 28 Agustus 1978 Ass. Ahli*** Dr. SH., M.Hum