Pimpinan

Rektor                                :    Dr. Agussani, M.AP.

Wakil Rektor I                   :    Dr. H. Muhammad Arifin, SH., M.Hum.

Wakil Rektor II                  :    Akrim, S.PdI., M.Pd.

Wakil Rektor III                 :    Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Universitas      :    Gunawan, SPd, M.TH.

 

 

Direktur                              :    Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Sekretaris Direktur           :    Drs. Junaina Alsa, Apt, MM

Ketua Program                  :    Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum.

Sekretaris Program           :    Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum.

Staf Pengajar

 

 1. Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.
 2. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., LCM.
 3. Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum.
 4. Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S.
 5. Prof. Dr. OK Saidin, SH., M.Hum.
 6. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd
 7. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum
 8. Dr. Ramlan, SH., M.Hum
 9. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.
 10. Dr. Suryatmono, S.H., M.M.
 11. Dr. H. Triono Eddy., S.H., M.Hum.
 12. Dr. Sutiartono, SH., M.Hum
 13. Dr. Farid Wajdi, SH., M.Hum.
 14. Dr. Tarmizi, SH., M.Hum.
 15. Dr. Amran Suadi, SH., M.H.
 16. Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum.
 17. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.
 18. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.
 19. Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum.
 20. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.
 21. Dr. Muh. Dayan, SH.,M.H.
 22. Dr. Yenti Ganarsih, SH., M.Hum.
 23. Dr. Edy Yunara, SH., M.Hum.
 24. Dr. Didik Miroharjo, SH., M.Hum.
 25. Dr. Dadang Hartanto, SH., M.Hum.
 26. Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H. L.LM.
 27. Dr. Kusbianto, S.H. M.H.
 28. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum.
 29. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum
 30. Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
 31. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H, M.Hum.