Rektor                                :    Dr. Agussani, M.AP.

Wakil Rektor I                :    Dr. H. Muhammad Arifin, SH., M.Hum.

Wakil Rektor II               :    Akrim, S.PdI., M.Pd.

Wakil Rektor III              :    Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Universitas  :    Gunawan, SPd, M.TH.

Direktur                             :    Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Wakil Direktur                :    Dr. Arifin Saleh, MSP.

Sekretaris Direktur        :    Drs. Junaina Alsa, Apt, MM

Ketua Program                 :    Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum.

Sekretaris Program        :    Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum.

Staf Pengajar

 

 1. Dr. H. Asmuni, M.A.
 2. Dr. H. Abdul Manan, S.H., LCM.
 3. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum.
 4. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S.
 5. Dr. OK Saidin, SH., M.Hum.
 6. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd
 7. Dr. Syamsul Arifin , SH., M.S.
 8. T. Erwinsyahbana, SH., M.Hum
 9. Ramlan, SH., M.Hum
 10. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.
 11. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.
 12. Hj. Masitah Pohan, SH., M.Hum.
 13. Minza Nasution, SH.,M.Hum
 14. Suryatmono, S.H., M.M.
 15. H. Triono Eddy., S.H., M.Hum.
 16. Sutiartono, SH., M.Hum
 17. Yefrizawati, S.H., M.Hum.
 18. Farid Wajdi, SH., M.Hum.
 19. Tarmizi, SH., M.Hum.
 20. Amran Suadi, SH., M.H.
 21. Dedi Harianto, S.H., M.Hum.
 22. Dayat Limbong, SH.,M.Hum.
 23. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.
 24. Cakra Arbas, SH.I.M.H.
 25. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.
 26. Marzuki, S.H., M.Hum.
 27. Faisal Akbar, S.H., M.S.
 28. NE Fatimah, M.Si.
 29. Marlina, S.H., M.Hum.
 30. Rizka Zulyadi, SH.M.Hum.
 31. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum.
 32. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.
 33. Muh. Dayan, SH.,M.H.
 34. Yenti Ganarsih, SH., M.Hum.
 35. Edy Yunara, SH., M.Hum.
 36. Didik Miroharjo, SH., M.Hum.
 37. Dadang Hartanto, SH., M.Hum.
 38. Adi Mansar, SH., M.Hum.
 39. Nur Rhama Amini, M.A.